Hai mức độ công nhận “Cộng đồng học tập”

Nguyễn Ánh Hiền
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư quy định về đánh giá công nhận cộng đồng học tập cấp xã, huyện, tỉnh, áp dụng từ ngày 12/2/2024. Theo đó, các cấp xã, huyện, tỉnh đạt đủ các tiêu chí sẽ được công nhận “Cộng đồng học tập” ở hai mức độ 1 và 2.
dsc0119-8240-1704419937.jpg
Hoạt động thực hành của học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương (Nghệ An).

Đối với cấp xã (xã, phường, thị trấn), Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện quyết định công nhận đạt “Cộng đồng học tập”.

Để được công nhận “Cộng đồng học tập” mức độ 1, các địa phương phải đạt được chỉ tiêu của năm tiêu chí gồm: Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã; Huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi để thực hiện xây dựng xã hội học tập ở địa phương; Hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và thư viện công cộng cấp xã, trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã; Kết quả phổ cập xóa mù chữ; tác dụng của việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Đối với mức độ 2, các đơn vị cấp xã phải đạt được năm tiêu chí như mức độ một. Tuy nhiên, hai tiêu chí: Phổ cập xóa mù chữ và tác dụng của việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, có các chỉ tiêu cao hơn mức độ 1.

Đối với cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố) do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận đạt “Cộng đồng học tập”.

Để được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện mức độ 1, các địa phương phải bảo đảm được chỉ tiêu của bốn tiêu chí: Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện; Huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi để thực hiện xây dựng xã hội học tập ở địa phương; Hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đánh giá, công nhận ở cấp huyện và thư viện công cộng cấp huyện, trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện; Tác dụng của việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp huyện.

Đối với mức độ 2, các đơn vị cấp huyện phải đạt được bốn tiêu chí như mức độ 1. Tuy nhiên, tiêu chí: Tác dụng của việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp huyện, có chỉ tiêu cao hơn mức độ một.

Đối với việc công nhận “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh (tỉnh, thành phố) sẽ do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định. Các địa phương cấp tỉnh muốn được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh phải bảo đảm chỉ tiêu của bốn tiêu chí gồm: Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp tỉnh; huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi để thực hiện xây dựng xã hội học tập ở địa phương; hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đánh giá, công nhận ở cấp tỉnh và thư viện công cộng cấp tỉnh, bảo tàng tỉnh, đài phát thành truyền hình tỉnh; tác dụng của việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh.

Đối với mức độ 2, các đơn vị cấp tỉnh phải đạt được bốn tiêu chí như mức độ 1 nhưng chỉ tiêu của tiêu chí: Tác dụng của việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh cao hơn.

Việc công nhận “Cộng đồng học tập” các cấp phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch; đúng tiêu chí, điều kiện, quy trình, thẩm quyền và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Việc công nhận “Cộng đồng học tập” cũng nhằm tạo cơ hội học tập công bằng và điều kiện thuận lợi để mọi người trong xã hội đều được tham gia học tập, thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.