Nhiều hoạt động chào mừng 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam

Trần Thu

Hội thảo khoa học quốc gia "Văn hóa Việt Nam - Cội nguồn và động lực phát triển," tuần phim, phim tài liệu, chương trình nghệ thuật đặc biệt là những hoạt động chào mừng 80 năm đề cương văn hóa VN.

Nhieu hoat dong chao mung 80 nam de cuong van hoa Viet Nam hinh anh 1

Nhieu hoat dong chao mung 80 nam de cuong van hoa Viet Nam hinh anh 2

Nhieu hoat dong chao mung 80 nam de cuong van hoa Viet Nam hinh anh 3

Nhieu hoat dong chao mung 80 nam de cuong van hoa Viet Nam hinh anh 4

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Văn hóa Việt Nam-Cội nguồn và động lực phát triển," dự kiến diễn ra sáng 27/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội và được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Hội thảo tập trung làm rõ, sâu sắc hơn nữa các nhóm vấn đề: Bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử của Đề cương; nội dung và giá trị toàn diện, to lớn, trường tồn của Đề cương; quá trình vận dụng, tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện những tư tưởng quan trọng của Đề cương trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; quan điểm, chủ trương của Đảng tại Đại hội XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo định hướng của Đề cương văn hóa./.