Chính sách nào cho chuyển đổi nguyên liệu gỗ rủi ro?

Hỗ trợ các làng nghề liên kết với các doanh nghiệp và chuyển đổi từ nguồn nguyên liệu gỗ rủi ro sang các nguồn nguyên liệu nhập khẩu hợp pháp phù hợp quy định pháp luật và cam kết quốc tế đang là bài toán đặt ra cho các cơ quan có trách nhiệm hiện nay…