Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vũ Xuân Kiên
(tapchivietduc.vn) - Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc ngày 2/10/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Tạp chí điện tử Việt - Đức xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguồn Video Clip: VTV