Đầu tư - Tài chính

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Chỉ thị số 08/CT-TTg yêu cầu tăng cường kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch được Thủ tướng giao.