Địa điểm tập kết ra Bắc tại bờ Nam Sông Đốc, Cà Mau là di tích quốc gia

1 ngày trước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1327/QĐ-BVHTTDL bổ sung Địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955 tại bờ Nam Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) vào di tích quốc gia Các địa điểm thuộc Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn từ cuối năm 1949 đến đầu năm 1955) tỉnh Cà Mau.